Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna znajduje się na plebanii. Czynna jest codziennie po każdej Mszy Św. za wyjątkiem niedziel i świąt. tel. 17 229 53 02 lub w nagłych przypadkach 695 286 840.

Chrzest

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w 3 niedzielę na Mszy św. o godz. 1030.

Rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, w celu omówienia daty chrztu św. do 2 tygodni przed wybraną datą.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane:

 • akt urodzenia dziecka
 • pełne dane rodziców chrzestnych (rok urodzenia,zawód, dokładny adres zamieszkania) i jeżeli nie należą do naszej parafii, zgodę od księdza proboszcza miejsca ich (chrzestnych) zamieszkana, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi.


Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Świadkiem bierzmowanego może być ten, kto:

 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Aby uzyskać sakrament bierzmowania należy przedstawić:

 • akt chrztu (dla osób ochrzczonych w kościołach innych niż w naszej parafii).
 • zaświadczenie z parafii Twojego świadka, że dana osoba może być świadkiem bierzmowania.

Małżeństwo

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.
Wolę przyjęcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w biurze parafialnym trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Do biura parafialnego należy zabrać następujące dokumenty i dane:

 • akty chrztów i bierzmowania narzeczonych,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy).
 • świadectwo kończenia katechizacji w szkole podstawowej i średniej
 • dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Świadkami ślubu mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Nie mogą to być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.


Pogrzeb

Zawiadomienia o śmierci osoby zamieszkującej na terenie naszej parafii można dokonać o każdej porze dnia w biurze parafialnym.

Zgłaszając pogrzeb należy zabrać ze sobą - akt zgonu.


Sakrament chorych

Do chorych z posługą duszpasterską udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca, przed świętami Bożego Narodzenia a także w razie nagłej potrzeby po wcześniejszym powiadomieniu.

Duszpasterze